Skip to content

Algemene voorwaarden Powervlies

Tot stand gekomen op 24 januari 2023.
Algemene Voorwaarden Schildersbedrijf Wisselo, gevestigd aan Jacob van Heemskerkstraat 8, 7534 BR, te Enschede geregistreerd onder KvK-nummer 66917689.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Powervlies: De eenmanszaak Schildersbedrijf Wisselo, geregistreerd onder KvK-nummer 66917689.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Powervlies voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Vergoeding: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Powervlies en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Powervlies.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Powervlies en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Powervlies, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Powervlies en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Powervlies zijn overeengekomen. Indien Powervlies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Powervlies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle aanbiedingen en/of offertes van Powervlies zijn geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij anders vermeld in de aanbieding en/of offerte. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. Powervlies kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Powervlies daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Powervlies anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Powervlies niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming en beëindiging overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Powervlies. Aanvaarding van het aanbod en/of offerte kan schriftelijk of elektronisch geschieden. Indien de Wederpartij een aanbieding en/of offerte heeft aanvaard, ontvangt de Wederpartij een opdrachtbevestiging van Powervlies. Powervlies en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen. De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren tot 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden. Ingeval van annulering zal Powervlies de reeds gemaakte kosten en de gewerkte uren in rekening brengen. Hiervan zal Powervlies de Wederpartij een overzicht van verstrekken. Daarnaast heeft Powervlies in geval van annulering het recht om 5% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst, tenzij er sprake is van overmacht bij de Wederpartij. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

Powervlies zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De werkzaamheden van Powervlies zullen worden uitgevoerd op werkdagen en binnen de gebruikelijke werktijden van Powervlies, tenzij anders overeengekomen. Powervlies heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Powervlies heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Powervlies het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Powervlies niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Powervlies het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Levering

Powervlies zal zorg dragen voor de levering van de Producten. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 6 Risico-overgang levering Producten

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van consument voor rekening en risico van Powervlies. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf voor rekening en risico van Powervlies. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 7 Leverings- en uitvoeringstermijnen

De levering van de Producten en de montage zal plaatsvinden binnen een door de Powervlies opgegeven termijn. De termijnen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de door tussen Partijen overeengekomen levert- en uitvoeringstijden. Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Powervlies gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of montage, vangt de leverings- en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Powervlies heeft verstrekt. Bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Powervlies schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Powervlies alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Powervlies zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Powervlies binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 8 Montage

De Wederpartij stelt Powervlies in de gelegenheid het werk te verrichten. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Powervlies. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Powervlies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij. Het Product wordt door Powervlies op een door Powervlies aangewezen plaats of plaatsen gemonteerd. Powervlies zal ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen voldoende deskundig personeel. De Wederpartij zal zorg dragen voor zodanige faciliteiten voor dit personeel, als redelijkerwijze door de Powervlies daarvoor kunnen worden verlangd. De Wederpartij is verplicht ten behoeve van de installatie een stroominstallatie en – aansluiting beschikbaar te stellen. De Wederpartij draagt de kosten voor gas, water en elektriciteit. De Wederpartij is verantwoordelijk en verplicht ten minste één werkdag voor de montage en tijdens de montage er zorg voor te dragen dat de werkplaats vrij is van constructiewerkzaamheden en van obstakels. Dit houdt in dat de woning leeg moet zijn en daarnaast dat de Wederpartij, afhankelijk van de werkzaamheden, de trapleuningen verwijderd en de trap, keuken, stopcontacten en/of vloer afdekt en afplakt. Ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden stellen, zal de Wederpartij er zorg voor dragen dat niemand in de werkplaats aanwezig is. De Wederpartij zorgt ervoor dat Powervlies tijdig kan beschikken over nodige goedkeuringen. Tevens zorgt de Wederpartij ervoor dat er opslag mogelijk ter beschikking staat ten behoeve van de werkzaamheden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de afvoer van al het afval- en verpakkingsmateriaal, tenzij hierop statiegeld zit. Powervlies verricht uitsluitend de montage van het Product. Buiten de opdracht vallend montage werk zal niet worden verricht. Indien het noodzakelijk is dat voor de montage werkzaamheden door derden moeten worden verricht, draagt de Wederpartij er zorgt voor dat alle noodzakelijke werkzaamheden ten minste één werkdag voor de montage gerealiseerd zijn. Indien Powervlies de montage door oorzaken buiten de schuld van Powervlies niet heeft kunnen verrichten, dan is Powervlies niet verantwoordelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. In dit geval dient de Wederpartij zijn de kosten voor een nieuwe montage, waaronder de voorrijkosten en de gemaakt uren, voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen ten tijde van de werkzaamheden, dient Powervlies de Wederpartij hiervan op de hoogte te stellen. Indien Powervlies de Wederpartij niet op de hoogte kan stellen dient hij per direct de werkzaamheden te staken. Eventuele extra kosten die de monteur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Wederpartij worden vergoed. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 10 Oplevering werk

Na de montage zal in aanwezigheid van de Wederpartij een inspectie en beproeving plaatsvinden. Het werk is opgeleverd indien de Wederpartij aan Powervlies heeft bevestigd het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen ondertekend opleveringsrapport opgemaakt. Het werk wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd indien:
 • wanneer één dag zijn verstreken nadat de Wederpartij de mededeling van Powervlies heeft ontvangen dat het werk voltooid was en de Wederpartij na heeft gelaten hier een bevestiging op te geven;
 • wanneer de Wederpartij het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, het gedeelte van het werk dan in gebruik wordt genomen als voltooid wordt beschouwd.

Artikel 11 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Powervlies de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Powervlies zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Powervlies de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vaste Vergoeding, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Powervlies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Powervlies proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. Powervlies zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Powervlies kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Powervlies zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 12 Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen en tarieven zijn inclusief/exclusief reis-, trans- verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien niet uitdrukkelijk een Vergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal het Vergoeding worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Powervlies. Powervlies brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Powervlies over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld. Van alle bijkomende kosten zal Powervlies tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 13 Wijziging vergoeding, prijzen en tarieven

Indien Powervlies bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Vergoeding, prijs of tarief overeenkomt, dan is Powervlies gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de Vergoeding, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Powervlies het voornemen heeft de Vergoeding, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Powervlies behoudt zich uitdrukkelijk voor dat de prijzen en/of tarieven kunnen wijzigen ten gevolgen van de beschikbaarheid van de producten en het assortiment. Indien de verhoging van de Vergoeding, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Powervlies rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Powervlies alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de Vergoeding, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. Powervlies zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de Vergoeding, de prijs of het tarief in kennis stellen. Powervlies zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 14 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Powervlies aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. De Wederpartij is verplicht 20% van de overeengekomen vergoeding te betalen voor aanvang van de werkzaamheden. De resterende 80% zal door Powervlies factureren na oplevering. Betaling achteraf dient te geschieden binnen het op de factuur aangegeven aantal dagen na de factuurdatum, op een door Powervlies aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Powervlies is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Powervlies en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Powervlies en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Powervlies onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Powervlies, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Powervlies, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Powervlies pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Powervlies de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Powervlies in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Powervlies totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Powervlies het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Powervlies bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Powervlies omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Powervlies kan worden gevergd.
Powervlies behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding

Artikel 18 Ontbinding Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Powervlies bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Powervlies bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Powervlies omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Powervlies kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Powervlies kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Powervlies op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Powervlies de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Powervlies niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Powervlies geleden schade.

Artikel 19 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Powervlies of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Powervlies geen invloed kan uitoefenen en waardoor Powervlies niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Powervlies in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. Powervlies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Powervlies zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel Powervlies als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Powervlies zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Powervlies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Powervlies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Garanties

Powervlies garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Powervlies garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Powervlies verstrekt een garantie van maximaal 6 maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Powervlies garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Powervlies, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Powervlies in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Powervlies geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 21 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen twee dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de gemonteerde zaken direct na de montage in onderling overleg met de monteur, maar in ieder geval binnen twee dagen na de montage, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de montage van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na levering van het Product schriftelijk aan Powervlies gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na uitvoering van de montage schriftelijk aan Powervlies gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na ontdekking ervan aan Powervlies gemeld te worden. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Powervlies binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

Powervlies is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Powervlies. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.
Powervlies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Powervlies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Powervlies is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Powervlies kenbaar behoorde te zijn. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Powervlies of zijn leidinggevende ondergeschikten. Indien Powervlies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Powervlies beperkt tot maximaal € 50.000,- of tot het bedrag waarop de door Powervlies aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Powervlies overeenkomstig de verzekering draagt. De Wederpartij dient de schade waarvoor Powervlies aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Powervlies te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Powervlies vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 23 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Powervlies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Powervlies door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Powervlies zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Powervlies en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 24 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Powervlies en de door Powervlies (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Powervlies ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 25 Intellectuele eigendom

Powervlies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Powervlies behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Powervlies verstrekt, zal Powervlies zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Bij het bezoeken van onze website kan Powervlies informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Powervlies verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Powervlies mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Powervlies niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Powervlies gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Powervlies zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Powervlies niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Powervlies de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Powervlies behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 27 Wijziging algemene voorwaarden

Powervlies heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Powervlies zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 28 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Powervlies partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 29 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 66917689.