Skip to content

Privacy Statement Powervlies

Definities

In deze privacy statement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Privacy statement: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Gebruiker(s): De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Persoonsgegevens: Alle gegevens en informatie die de gebruiker kunnen identificeren en/of aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Verantwoordelijke: De eenmanszaak Schildersbedrijf Wisselo, gevestigd aan de Jacob van Heemskerkstraat 8, 7534 BR, te Enschede, geregistreerd onder KvK-nummer 66917689 (hierna ook verder te noemen: ‘Powervlies’).

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerken: Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op de persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Website: www.powervlies.nl

1. Algemeen

In dit privacy statement wordt beschreven hoe Powervlies omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de gebruiker aan Powervlies verstrekt, zal Powervlies te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Powervlies.

2. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Powervlies.

3. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Powervlies worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, bankrekeningnummer, IP-adres en overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het verwerken van een opdracht.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Powervlies verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Powervlies heeft verstrekt:
 • indien de gebruiker Powervlies om informatie over haar diensten en/of producten verzoekt, gebruikt Powervlies de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt Powervlies de persoonsgegevens om de opdracht uit te voeren en/of het product te leveren;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt Powervlies de persoonsgegevens om de financiële transacties te verwerken en ter uitvoering van de opdracht;
 • indien de gebruiker een overeenkomst afsluit met Powervlies, gebruikt Powervlies de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • indien de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Powervlies de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;
 • indien de gebruiker een klacht heeft over de diensten en/of producten van Powervlies, gebruikt Powervlies de persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht;
 • indien de gebruiker solliciteert bij Powervlies, gebruikt Powervlies de persoonsgegevens voor het selectie- en sollicitatietraject;
 • indien de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt om zich aan te melden voor en/of in het kader van een workshop, seminar, kennissessie, bijeenkomst, of andere (commerciële) activiteiten, gebruikt Powervlies de persoonsgegevens voor het organiseren van deze activiteiten, zoals het verzenden van de uitnodiging, het verzenden van de informatie over de desbetreffende activiteit en/of het toezenden van relevante documentatie.

5. Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Powervlies baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:
 • de gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Powervlies en de gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de belangen van de gebruiker te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

6. Doorgiften derden

Powervlies zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen, doorgeven aan derden of op enige andere wijze openbaar maken. Powervlies zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 • de doorgifte geschiedt aan een door Powervlies voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Powervlies op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7. Bewaartermijnen

Powervlies bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij Powervlies op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

8. Privacy rechten

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, overdracht, correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om vergeten te worden.
De gebruiker heeft recht op informatie over, beperking van en verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
Indien de gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de gebruiker contract op nemen met Powervlies via het e-mailadres info@powervlies.nl of +31532340603.
Schriftelijke verzoeken kan de gebruiker sturen aan:
Powervlies
Jacob van Heemskerkstraat 8
7534 BR Enschede

Bovenstaande verzoeken van de gebruiker zal Powervlies na ontvangst uiterlijk binnen één (1) maand verwerken en afhandelen.
De gebruiker heeft te allen tijde het recht op bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het gebruik en verwerken van zijn persoonsgegevens.

9. Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Powervlies persoonsgegevens en informatie van de gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. Powervlies maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies. De persoonsgegevens en informatie die Powervlies verzamelt middels cookies zullen uitsluitend gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden. Voor het verzamelen van de statistieken maakt Powervlies gebruik van het programma Google Analytics. Powervlies verzamelt de volgende persoonsgegevens en informatie middels cookies:
 • surf- en klikgedrag;
 • aantal bezoeken van de gebruiker;
 • referrer (de bron van waaruit de gebruiker is binnengekomen op de website);
 • soort browser die de gebruiker heeft gebruikt;
 • tijdstip en duur van het bezoek op de website;
 • welke pagina’s van de website de gebruiker heeft bezocht;
 • het land waarvan uit de gebruiker de website heeft bezocht.
Powervlies gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
 • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
 • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
 • om te analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken, om de website te optimaliseren en te verbeteren;
 • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.
Indien de gebruiker bezwaar heeft tegen cookies, kan de gebruiker de instellingen via zijn browser aanpassen.

10. Beveiliging

Powervlies heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

11. Wijziging

Powervlies behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Powervlies adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit huidige privacy statement is bijgewerkt op 25 januari 2023.

12. Contact

Voor vragen en alle overige zaken die verband houden met dit privacy statement, kan de gebruiker contact opnemen met Powervlies via e-mailadres info@powervlies.nl of +31532340603
×